Gàidhlig

Fàilte gu Roinn na Gàidhlig

Acadamaidh Inbhir Narainn

Tha Gàidhlig air a thairgse mar chuspair do sgoilearan a fhuair an cuid fhoghlaim tro mheadhan na Gàidhlig sa bhun-sgoil agus do luchd-ionnsachaidh ann an S3. Don fheadhainn a tha fileanta ann an AS1 gu AS3, bidh an cùrsa ag amas air na ceithir sgilean sgrìobhadh, leughadh, labhairt agus èisteachd a leasachadh. Faodaidh sgoilearan an uair sin a’ leantainn orra le cùrsaichean Nàiseanta 3/4/5, àrd-ìre agus sàr àrd-ìre.
Tha Gàidhlig cuideachd air a thairgse do luchd-ionnsachadh ann an AS3 agus tha sinn an dùil gun tig leudachadh air seo an ath bhliadhna.  Tha cultar na Gàidhlig na phàirt cudromach de na cùrsaichean uile far am bi sgoilearan ag ionnsachadh mu litreachas, ceòl, na meadhanan agus eachdraidh na Gàidhlig
Air an duilleag seo, gheibhear fiosrachadh air mar a nì sgoilearan adhartas ann an Gàidhlig a’ gabhail a-staigh cùrsaichean àrd-ìre agus dreuchdan Gàidhlig. 

Welcome to the Gaelic Department

Nairn Academy 

Gaelic is offered to pupils who have been educated in Gaelic medium at primary school and who are fluent in Gaelic as well to learners of the language in S3. For the fluent speakers, the course in S1-3 aims to develop the four skills; writing, reading, talking and listening. At senior level, pupils can study Gàidhlig at National 3/4/5, higher and advanced higher level. 

Gaelic is also offered as a subject to learners in S3 and we are aiming to expand on this next year. Gaelic culture is an important element of all the courses where pupils learn about literature, music, media and history. 

On our webpage you can find links to further education courses and careers in Gaelic.

Foghlam an dèidh na sgoile | Further Education

Tha measgachadh de chùrsaichean ri fhaighinn do dh’oileanaich a tha fileanta ann an Gàidhlig. Tha cothroman ann cùrsaichean a dhèanamh anns a’ Ghàidhlig ach cuideachd, faodar sgoilearan Gàidhlig a dhèanamh mar phàirt de chùrsa eile. Mar eiseimpleir, tha cùrsaichean ri fhaighinn ann an ceòl, eachdraidh, litreachais, teagasg agus mar phàirt de iomadach ceum eile. Tha cùrsaichean Gàidhlig ri fhaighinn aig na colaistean is oithighean a leanas.

A range of further education courses are available to students who are fluent and those learning Gaelic. There are opportunities for students to study Gaelic as their main subject or Gaelic can be combined with other subjects as joint degrees or qualifications. Courses are available in music, history, literature, teaching and Gaelic can be combined with a vast range of additional courses. Gaelic is offered at the following collages and universities.

Sabhal Mòr Ostaig

Oilthigh na Gàidhealtach agus nan Eilean | University of the Highlands and Islands

Oilthigh Dhùn Èideann | Edinburgh University

Oilthigh Glaschu | Glasgow University

Gàidhlig @ Glaschu

Oilthigh Obar Dheathainn | Aberdeen University

Dreuchdan | Careers

Nuair a thig e gu cothroman air dreuchdan no obraichean, bidh cànan eile na buannachd gun teagamh.  Tha barrachd is barrachd dreuchdan ann far a bheil Gàidhlig riatanach no co-dhiù feumail bho na h-ealain gu turasachd agus bho a’ cuideachadh daoine gu poiligs agus an saoghal poblach.

When it comes to career opportunities, an additional language is a very useful skill to have in the job market. There are more and more careers where Gaelic is considered an essential or desirable skill from everything from the arts to tourism and helping people to politics and public life.

Tadhail an seo airson barrachd fiosrachaidh air dreuchdan Gàidhlig | Further information on Gaelic careers opportunities:

Gaelic jobs

My World of Work

Dreuchdan Gàidhlig | Gaelic Careers Booklet

Teacher of Gaelic

Mrs Emily MacDonald